కుడికన్ను అదిరితే..
Beauty Tips

మగవారికి కుడికన్ను అదిరితే ఏమవుతుంది? రొమ్ము, అరచేయి అదిరితే అద్భుతమేనా???

మనలో చాలా మందికి  sentiments ఉంటాయి. important  కార్యక్రములు తలపెట్టినప్పుడు, ఏదేని ఒక విషయమును గురించి ఆలోచించు వేళ , కొత్తగా పనిని  ప్రారంభించినప్పుడు శకునాలను చూడటం అలవాటు. అలాగే మేలు జరిగినా, కీడు జరిగినా మన కళ్లు అదరడం ద్వారా ముందుగా పసిగట్టవచ్చు అని జ్యోతిష్య పండితులు అంటున్నారు.. కుడికన్ను అదిరితే.. ఇక మగవారికి {ఎడమకన్ను} అదిరితే కష్టాలు తప్పవని,ఆడవాళ్లకి {కుడికన్ను} అదిరితే కీడు జరుగుతుందని, చెప్తుంటారు పండితులు. …

Newly married couples should be careful in these five things, or else ...!
Beauty Tips

Newly married couples should be careful in these five things, or else …!

Many dreams. Hopes. Aspirations. Her husband should be like this … so many girls count to stay. The guys are just that. His wife is happy to be happy … to be happy. However, if both of these two views contribute to their marriage, they will be happy after the …

Why do we wear white clothes on the first night? The secret behind it is this.
Beauty Tips

Why do we wear white clothes on the first night? The secret behind it is this.

The greatness of the Indian marriages is great to the world’s greatness. Why are the muhurtas decided to marry in India in February, according to the Hindu calendar, the Magh Mosam is very holy. This is the height of the bride and groom after the wedding for the first night. …

Homemade facemask
Beauty Tips

Homemade face mask “Face Masks” for Acne Skin – How to remove pimples

“Face Masks” for Acne Skin – How to remove pimples If you’re pimples, how many different ways do you try to get your skin irritated? If you want to get your skin unnecessary, follow these natural processes and get beautiful and elegant skin. The natural methods of removing your problem with …